Kasutajaleping

 

 1. Põhitingimused

1.1 Kapteni ABC e-kauplus müüb KapteniABC OÜ´le kuuluvaid koolituskursuseid ja kinkekaarte (edaspidi Teenused).

1.2 Tingimused toimivad isiku (edaspidi Klient) ja kaubanduskeskkonna www.kapteniabc.com omaniku (edaspidi e-kauplus) KapteniABC OÜ (edaspidi Müüja) vahel nendes õigussuhetes, mis tekivad Toodete ostmisel e-kauplus vahendusel.

1.3 Müüja andmed: KapteniABC OÜ, Teisepere 14, Tallinn, 13516. Reg. nr. 14365107.

 

 1. Hinnad

2.1 Kõik e-kaupluses kehtivad hinnad on eurodes ning sisaldavad tulumaksu.

 

 1. Teenused

3.1 Reeglina osutatakse nimetatud teenuseid kehtestatud perioodil. Märgitud teenuste kättesaadavus võib muutuda sõltuvalt aastaajast ja instruktorite koormatusest.

3.2 Kui klient teeb tellimuse, kuid selgub, et antud Teenust ei ole võimalik täita, võtab e-kaupluse töötaja ühendust Kliendiga ja pakub võimaliku alternatiivlahenduse või tagastab Kliendile raha hiljemalt 14 (neljateistküme) päeva jooksul.

3.3 E-kaupluses toodud ujuvseadmete kujutised kannavad illustratiiset iseloomu ja võivad tõelisest välisilmest erineda.

 

 1. Ostu sooritamine

4.1 Klient valib soovitud Teenuse ja lisab selle ostukorvi, vajutades klahvile “Lisada korvi”.

4.2 Tellimuse vormistamiseks tuleb korvis vajutada klahvile “Edasi – maksma”. Selle järgselt suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Peale nõutavate andmete sisestamist tasub Klient Toote eest pangaviite vahendusel internet-panga kaudu. Tasumise järgselt peab Klient vajutama klahvile “Tagasi müüja juurde” tellimuse kinnitamiseks.

4.3 Tellimuse eest tasumise järgselt saadab e-kauplus Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

4.4 Tellimuse vormistamisel peab Klient esitama tõesed, tellimuse täitmiseks vajalikud andmed.

4.5 Müüja ei kanna vastutust tellimuse täitmatajätmise või mistahes tagajärgede eest, tingituna ebakorrektsete andmete sisestamisest.

 

 1. Tasumise viisid

5.1 Tellimuse eest võib turvaliselt maksta Eesti pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank ja Danske Bank).

5.2 Tasumine toimub väljaspool e-kaupluse keskkonda, vastava panga või teenuste osutaja turvalises keskkonnas.

5.3 Müüjal ei ole juurdepääsu panga andmetele ja Kliendi krediitkaardile.

 

 1. Teenuse asendamine ja Teenusest keeldumine  

6.1 Kliendil on õigus muuta Teenust või keelduda tehingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. 14-päevane tähtaeg algab Teenuse eest tasumise hetkest.

6.2 Müüja tagastab Kliendile raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kirjalikust teavitamisest. Raha tagastatakse samale arvele, millelt Klient maksis.

6.3 Teenusest keeldumise korral 3 (kolm) päeva enne müüjapoolsete kohustuste täitmist (kursus, praktika, individuaalne koolitus, kruiisid) – tagastatakse makstud ettemaks täies ulatuses.

6.4 Teenusest keeldumisel väljaõppe perioodil – tagastatakse 50 % teenuse hinnast.

6.5 Kinkekaadi kehtivusaja lõppedes raha ei tagastata.

 

 1. Pretensioonide esitamise tähtaeg

7.1 E-kaupluses müüdud Teenustele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 määratud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7.2 Võlaõigusseaduse § 222 lg. 1 sätetest lähtudes on Kliendil õigus nõuda Teenuse asendamist, kui Teenus ei vasta lepingu tingimustele. Lepingutingimustele mittevastavuse korral katab Teenuse asendamisega seotud kulud Müüja.

7.3 Müüja ei vastuta Teenuse täitmisega viivitamise eest, kui see on seotud asjaoluga, mida Müüja ei suutnud mõjutada ja/või on seotud temast sõltumatu vääramatu jõu asjaoludega (force majure).

 

 1. Vastutus

8.1 Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja nendes kehtestatud juhtumite ja mahtude osas kannavad Müüja ja Klient nende tingimuste rikkumise korral üksteise ees vastutust teisele  tekitatud kahju korral.

8.2 Müüjal lasub vastutus Teenuse müügihinna mahuni.

8.3 Klient kohustub kasutama e-kaupluse teenust eranditult seadusele vastavatel eesmärkidel ja heade kommete kohaselt.

 

 1. Privaatsuspoliitika

9.1 Klient annab Müüjale kindla ja teadvustatud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Müüjale avaldatud isikuandmed kantakse klientide registrisse ja kasutakse müügiteenuste osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

9.3 Ostu sooritamisel säilitab Müüja Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja teabe ostude kohta. Neid andmeid vaadeldakse konfidentsiaalselt ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mida vajatakse Kliendile kauba kohaletoimetamiseks, edastatakse kullerteenuseid osutavale ettevõttele.

9.4 Müüja võib kasutada Kliendi andmeid eripakkumiste ja kampaaniate kohta käiva teabe saatmiseks e-postile vaid juhul, kui Klient on selleks andnud oma nõusoleku.

9.5 Andmeedastus Kliendi, panga ja maksekeskuste vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Tasumine toimub väljaspool e-kaupluse keskkonda, vastava panga või teenuste osutaja turvalises keskkonnas. E-kauplusel ei ole juurdepääsu panga andmetele ja Kliendi krediitkaardile.

Isikuandmeid töötleb KapteniABC, Teisepere 14, Tallinn, 13516. Reg. nr. 14365107.

 

 1. Kasutustingimused ja nende muutmine  

10.1 E-kaupluses registreerimisel või selles ostmise korral nõustub Klient kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

11.2 Müüja ja Kliendi vahel sõlmitud  müügileping jõustub tasumiseks ettenähtud tellimuse summa laekumisest Müüja arveldusarvele.

10.3 Müüjal on õigus muuta e-kaupluse kasutustingimusi ja toodete hindasid. Muudatustest teavitatakse e-kaupluse keskkonnas. Tehingu teostamisel kasutatakse tehingu täitmise ajal kehtivaid tingimusi ja hindasid.

10.4 Müüjal on õigus keelduda tellimuse täitmisest tehnilise vea korral, mille tõttu oli toote hind e-kaupluses ekslik.

 

 1. Muud tingimused

11.1 Kliendi ja Müüja vahelised erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Harju Maakohtusse, Tarbijakaitse ametisse ja/või tarbijakatse komisjoni.

 

 1. Klienditugi

12.1 Klienditugi toimib e-posti aadressil: info@kapteniabc.com

 

Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted  

 

KapteniABC OÜ tagab ostja andmete, muuhulgas tema isikuandmete kaitse ning nende kasutamise vastavalt privaatsuse tagamise poliitika tingimustele.

Kliendi kõiki isikuandmeid, mis on avaldatud kapteniabc.com külastamise ja ostude sooritamise käigus, loetakse konfidentsiaalseks teabeks.

Ostja kinnitab privaatsuspoliitika tingimustega tutvumist ja nendega nõustumist.

Käesolevast seadusandlusest ja privaatsuspoliitika tagamise tingimustest lähtudes on müüjal õigus töödelda ostja isikuandmeid ostja eraldi nõusolekuta e-kaupluse töövõime tagamise piirides ja müügilepingu tingimuste järgimisel mõlema poole poolt.

Ülalnimetatud alusel on müüjal õigus sooritada allpool loetletud toiminguid (antud õigus ei ole piiratud nimetatud toimingutega) ostja eraldi nõusolekuta: saata ostjale e-kaupluse teenuste kasutamisega seotud teateid, muuhulgas teateid, millede ülesandeks on e-kaupluse turvalise kasutamise tagamine; ostjate optimaalse teenindamise nimel ja sooritatud ostude tõendamiseks säilitada andmed tellimuste kohta, millised ostja on sisestanud e-kaupluse süsteemi, samuti mõistliku aja jooksul säilitada andmed tellimuste koha, mida ostja  ei lõpetanud enne süsteemist väljumist.

Krüpteeritud andmete edastuskanal tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kui ostja andis oma tahteavaldusega kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil (näiteks läbi iseteeninduse) nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks turunduseesmärkidel, kasutab müüja tema andmeid vastavalt privaatsuspoliitika sätetele, muuhulgas ostjale e-posti teel toodete ja teenuste aktsioonide ja sooduspakkumiste edastamiseks.

Ostja võib igal hetkel taganeda oma nõusolekust tema isikuandmete kasutamiseks turunduseesmärkidel. Selleks piisab saata müüjale vastavasisuline e-kiri või läbida saadud e-kirjas kirjeldatud protseduuri edasistest pakkumistest keeldumiseks.